Regulamin
 
Warunki promocji
 
Zarejestruj zakup
REGULAMIN AKCJI
„Pakiet aplikacji od ASUS”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 24.05.2018 r.

§1
Postanowienia ogólne
 • Organizatorem akcji pod hasłem „Pakiet Aplikacji od ASUS” (zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest Active.pl z siedzibą w Łodzi, adres: 92-116 Łódź, ul. Giewont 38A, REGON 473060843 NIP 727-110-69-84, (zwana dalej „Organizatorem”).

§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
 • Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich umieszczonych w załączniku do regulaminu (załącznik 1) zwane dalej „Sklep ”, „Sklepy”.
 • Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 24.05.2018 r. od godziny 00:01 do dnia 30.06.2018r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
 • Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Produktu, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami" ) oraz wyrażą zgodę na przetworzenie danych w celu weryfikacji zakupu.
 • W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§4
Zasady Akcji promocyjnej
 • Akcją promocyjną objęte są produkty ujęte w załączniku nr 2 do regulaminu (załącznik nr 2) dostępne w trakcie trwania Akcji promocyjnej w ofercie Sklepów oraz w sklepie internetowym (zwane dalej „Produktami”).
 • W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik, który dokona zakupu notebooka może zarejestrować zakup swojego komputera na stronie asuspromocje.pl – po zweryfikowaniu zakupu otrzyma kod do aktywacji na stronie softwareoffer.intel.com. Kod ważny jest do 31.07.2018 (zwany dalej „Aplikacją”). Platforma umożliwia dostęp do bezpłatnego pobrania aplikacji lub dodatków do gier.
 • Przewidziane są 4 rodzaje kuponów:
  • Do komputerów serii UX550 i N580 z procesorem Intel Core i7 – kody oznaczone hasłem „Premium Creativity”
  • Do komputerów serii UX410, UX430, UX331, S410, S510 i N580 z procesorami Intel Core i3 oraz Intel Core i5 – kody oznaczone hasłem „Play & Create”
  • Do komputerów serii FX503, FX504, GL503 z procesorem Intel Core i5 -kody oznaczone hasłem „Gaming”
  • Do komputerów serii GL503, GL703 i G752 z procesorami Intel Core i7 – kody oznaczone hasłem „Performance”
 • Pełna zawartość aplikacji i gier dostępnych w danym pakiecie dostępna jest na stronie www.asuspromocje.pl .
 • Liczba kuponów promocyjnych jest ograniczona i wynosi:
  • Pakiety - „Premium Creativity” – 1800 szt.
  • Pakiety „Play & Create” – 5800 szt.
  • Pakiety „Gaming” – 800 szt.
  • Pakiety „Performance” - 700 szt.
 • Wartość rynkowa Aplikacji wynosi:
  • Pakiety - „Premium Creativity” – 1500,00 PLN
  • Pakiety „Play & Create” – 900,00 PLN
  • Pakiety „Gaming” – 500,00 PLN
  • d. Pakiety „Performance” - 1100,00 PLN

 • Cena Aplikacji wliczona w cenę zakupionego Produktu.

 • Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny Aplikacji ani zamiana Aplikacji na inny towar.
 • Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie jednakże przy jednym zakupie może otrzymać maksymalnie 1 kupon, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.
 • W przypadku zakupu Produktu w sklepie internetowym o udziale w Akcji promocyjnej decyduje data zawarcia umowy zawartej na odległość tj. umowa zawarta zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego , Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży oraz Polityką prywatności.
 • Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Produktów ani Aplikacji objętych Akcją promocyjną.
 • Organizator nie jest operatorem strony starterpack.intel.com/softwareoffer oraz softwareoffer.intel.com
 • Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi w danych sieciach handlowych.
§5
Odpowiedzialność
 • Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody z powodów niezależnych od organizatora, zależnych od sklepu czy osób trzecich – skasowanie maila z kodem / odbiór wiadomości z kodem przez osobę trzecią etc.
 • Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości zwrotu wartości vouchera promocyjnego.
§6
Reklamacje i wymiana towarów
 • Wszelkie reklamacje winny być wysłane drogą pocztową na adres Organizatora w terminie do 31 sierpnia 2018 r. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji na adres Organizatora.
 • Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
 • Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, nie później jednak niż do 15 września 2018 r.
 • Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany na formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacje dotyczące Produktu mogą być składane wyłącznie w sieci handlowej w której został zakupiony Produkt i obowiązują regulaminy danej sieci handlowej
 • Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 • Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
§7
Dane osobowe
 • Podczas trwania Promocji Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które następnie będą przez niego przetwarzane.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych
 • Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • sklep w którym zakupiony został produkt promocyjny.
 • Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) a w okresie po dniu 25.05.2018 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich uaktualniania, prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Ustawie oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
§ 8 Postanowienia końcowe
 • Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie www.asuspromocje.pl oraz siedzibie Organizatora.
 • Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 • Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 • W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 • Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika lub właściwy według wyboru Uczestnika.
 • Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 • W sprawach dotyczących zakupów w sklepach internetowych (Załącznik 1) nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. W sprawach dotyczących zakupów w Sklepach (załącznik nr 1), nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 24.05.2018.

Załącznik nr 1

SIEĆ SKLEPY STACJONARNY SKLEPY INTERNETOWE
RTV EURO AGD https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml https://www.euro.com.pl/
Media Expert https://sklepy.mediaexpert.pl/ https://www.mediaexpert.pl/
Media Markt https://mediamarkt.pl/sklepy https://mediamarkt.pl/
Komputronik https://www.komputronik.pl/storehouse/list https://www.komputronik.pl/
X - KOM https://www.x-kom.pl/kontakt/ https://www.x-kom.pl/
Saturn https://saturn.pl/sklepy https://saturn.pl/
Nenonet https://www.neonet.pl/najblizszy-sklep https://www.neonet.pl/
Morele nie dotyczy https://www.morele.net/

Załącznik nr 2

PRODUKT SERIA MODEL
Notebook ASUS UX UX550
Notebook ASUS UX UX331
Notebook ASUS UX UX410
Notebook ASUS UX UX430
Notebook ASUS GL STRIX GL503
Notebook ASUS GL STRIX GL703
Notebook ASUS G G752
Notebook ASUS FX FX503
Notebook ASUS ASUS TUF Gaming FX504
Notebook ASUS VIVOBOOK S410
Notebook ASUS VIVOBOOK S510
Notebook ASUS VIVOBOOK PRO N580


Kontakt do Organizatorów

Drogą mailową: Drogą pocztową:
kupony@active.pl Active.pl
Ul. Giewont 38a
92-116 Łódź
Z dopiskiem:
„Akcja promocyjna ASUS”


ERRATA DO REGULAMINU AKCJI Z DNIA 30.05.2018

„Pakiet aplikacji od ASUS”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 24.05.2018 r.

Dotychczasowe brzemiennie:
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
 • Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich umieszczonych w załączniku do regulaminu (załącznik 1) zwane dalej „Sklep ”, „Sklepy”.
 • Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 24.05.2018 r. od godziny 00:01 do dnia 30.06.2018r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

Po zmianie:
§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
 • Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich umieszczonych w załączniku do regulaminu (załącznik 1) zwane dalej „Sklep ”, „Sklepy”.
 • Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 24.05.2018 r. od godziny 00:01 do dnia 30.06.2018r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów z wyłączeniem sieci RTV EURO AGD gdzie czas trwania akcji promocyjnej wyznaczony jest od dnia 1.06.2018 r. do od godziny 00:01 do dnia 30.06.2018r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

©ASUSTeK Computer Inc.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Ultrabook, Celeron, Celeron Inside, Core Inside, Intel, logo Intel, Intel Atom, Intel Atom Inside, Intel Core, Intel Inside, logo Intel Inside, Intel vPro, Itanium, Itanium Inside, Pentium, Pentium Inside, vPro Inside, Xeon, Xeon Phi, Xeon Inside i Intel Optane są znakami towarowymi firmy Intel Corporation lub jej podmiotów zależnych w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.