REGULAMIN AKCJI
„Pakiet aplikacji od ASUS”
(zwany dalej „Regulaminem”)
z dnia 31.07.2018 r.

§1
Postanowienia ogólne
 • Organizatorem akcji pod hasłem „Pakiet Aplikacji od ASUS” (zwana dalej „Akcją promocyjną”) jest Active.pl z siedzibą w Łodzi, adres: 92-116 Łódź, ul. Giewont 38A, REGON 473060843 NIP 727-110-69-84, (zwana dalej „Organizatorem”).

§2
Termin i miejsce Akcji promocyjnej
 • Akcja promocyjna prowadzona jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich umieszczonych w załączniku do regulaminu (załącznik 1) zwane dalej „Sklep ”, „Sklepy”.
 • Czas trwania Akcji promocyjnej obejmuje okres od dnia 07.08.2018 r. od godziny 00:01 do dnia 30.09.2018r. do godziny 23:59 lub do wyczerpania zapasów.

§3
Uczestnicy Akcji promocyjnej
 • Uczestnikami Akcji promocyjnej mogą być: pełnoletnie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które wezmą udział w Akcji promocyjnej i zdecydują się na zakup Produktu, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu (zwane dalej "Uczestnikami" ) oraz wyrażą zgodę na przetworzenie danych w celu weryfikacji zakupu.
 • W Akcji promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
§4
Zasady Akcji promocyjnej
 • Akcją promocyjną objęte są produkty ujęte w załączniku nr 2 do regulaminu (załącznik nr 2) dostępne w trakcie trwania Akcji promocyjnej w ofercie Sklepów oraz w sklepie internetowym (zwane dalej „Produktami”).
 • W ramach Akcji promocyjnej Uczestnik, który dokona zakupu notebooka może zarejestrować zakup swojego komputera na stronie asuspromocje.pl – po zweryfikowaniu zakupu otrzyma kod do aktywacji na stronie softwareoffer.intel.com. Kod ważny jest do 31.10.2018 (zwany dalej „Aplikacją”). Platforma umożliwia dostęp do bezpłatnego pobrania aplikacji lub dodatków do gier.
 • Przewidziane są 4 rodzaje kuponów:
  • Do komputerów z procesorem Intel Core i5, i7 lub i9 – kody oznaczone hasłem „esports Pack” lub pakiet „creative”– do wyboru za pomocą panelu rejestracyjnego (klient może wybrać tylko jeden z pakietów)
  • Do komputerów z procesorami Intel Core i3– kody oznaczone hasłem „Intel Core i3”
  • Do komputerów z procesorem Intel Pentium -kody oznaczone hasłem „Pentium”
  • Do komputerów z procesorami Intel Celeron – kody oznaczone hasłem „Celero”
 • Pełna zawartość aplikacji i gier dostępnych w danym pakiecie dostępna jest na stronie www.asuspromocje.pl .
 • Liczba kuponów promocyjnych jest ograniczona i wynosi:
  • Pakiety - „Intel E-sport” – 800 szt.
  • Pakiet „Creative” – 1300 szt.
  • Pakiety „Intel Core i3” – 2700 szt.
  • Pakiety „Pentium” – 1800 szt.
  • Pakiety „Celeron” - 450 szt.
 • Wartość rynkowa Aplikacji wynosi:
  • Pakiety - „Intel E-sport” – 400 PLN
  • Pakiet „Creative” – 700 PLN
  • Pakiety „Intel Core i3” –500 PLN
  • Pakiety „Pentium” – 250 PLN
  • Pakiety „Celeron” - 250 PLN
 • W przypadku wykorzystania ilości kodów podanej w punkcie 5, Organizator poinformuje na stronie www.asuspromocje.pl o wyczerpaniu zapasów kodów.

 • Cena Aplikacji wliczona w cenę zakupionego Produktu.

 • Uczestnikom Akcji promocyjnej nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego w wysokości ceny Aplikacji ani zamiana Aplikacji na inny towar.
 • Uczestnik może brać udział w Akcji promocyjnej wielokrotnie jednakże przy jednym zakupie może otrzymać maksymalnie 1 kupon, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków przewidzianych w Regulaminie.
 • W przypadku zakupu Produktu w sklepie internetowym o udziale w Akcji promocyjnej decyduje data zawarcia umowy zawartej na odległość tj. umowa zawarta zgodnie z Regulaminem Sklepu Internetowego , Ogólnymi Warunkami Umowy Sprzedaży oraz Polityką prywatności.
 • Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych cech Produktów ani Aplikacji objętych Akcją promocyjną.
 • Organizator nie jest operatorem strony starterpack.intel.com/softwareoffer oraz softwareoffer.intel.com
 • Akcja promocyjna może być łączona z innymi Akcjami promocyjnymi w danych sieciach handlowych.
§5
Odpowiedzialność
 • Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody z powodów niezależnych od organizatora, zależnych od sklepu czy osób trzecich – skasowanie maila z kodem / odbiór wiadomości z kodem przez osobę trzecią etc.
 • Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości zwrotu wartości vouchera promocyjnego.
§6
Reklamacje i wymiana towarów
 • Wszelkie reklamacje winny być wysłane drogą pocztową na adres Organizatora w terminie do 30 października 2018 r. O zachowaniu terminu do składania reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji na adres Organizatora.
 • Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.
 • Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia, nie później jednak niż do 15 września 2018 r.
 • Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany na formularzu zgłoszeniowym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 • Reklamacje dotyczące Produktu mogą być składane wyłącznie w sieci handlowej w której został zakupiony Produkt i obowiązują regulaminy danej sieci handlowej
 • Uczestnikowi przysługują wszelkie prawa z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
 • Postanowienia niniejszego paragrafu nie wyłącza uprawnień przyznanych Uczestnikom na mocy odrębnych przepisów prawnych.
§7
Dane osobowe
 • Podczas trwania Promocji Organizator będzie gromadził dane osobowe Uczestników, które następnie będą przez niego przetwarzane.
 • Dane osobowe przetwarzane będą w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz w celach marketingowych
 • Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika obejmować będzie następujący zakres danych:
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • adres e-mail,
  • sklep w którym zakupiony został produkt promocyjny.
 • Przetwarzanie danych osobowych Uczestników Promocji odbywać się będzie na zasadach przewidzianych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) a w okresie po dniu 25.05.2018 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27.04.2016 r. uprawnieniach, w tym o prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz o prawie do ich uaktualniania, prawie żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych w przypadkach wymienionych w Ustawie oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
 • Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo wglądu do danych oraz ich poprawiania.
§ 8 Postanowienia końcowe
 • Niniejszy Regulamin został udostępniony na stronie www.asuspromocje.pl oraz siedzibie Organizatora.
 • Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.
 • Uczestnik oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje go bez zastrzeżeń.
 • W wypadku wątpliwości, co do postanowień Regulaminu, Uczestnik ma w każdym czasie prawo zwrócić się do Organizatora o dokonanie właściwej wykładni jego postanowień.
 • Do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby Uczestnika lub właściwy według wyboru Uczestnika.
 • Akcja promocyjna nie stanowi gry losowej lub zakładu wzajemnego w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. Regulamin akcji nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w ustawie z 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1504 ze zmianami).
 • W sprawach dotyczących zakupów w sklepach internetowych (Załącznik 1) nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego i Ogólnych Warunków Umowy Sprzedaży. W sprawach dotyczących zakupów w Sklepach (załącznik nr 1), nieuregulowanych Regulaminem Akcji promocyjnej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i ustaw szczególnych.
 • Regulamin obowiązuje od dnia 30.07.2018.

Załącznik nr 1

SIEĆ SKLEPY STACJONARNY SKLEPY INTERNETOWE
RTV EURO AGD https://www.euro.com.pl/sklepy.bhtml https://www.euro.com.pl/
Media Expert https://sklepy.mediaexpert.pl/ https://www.mediaexpert.pl/
Media Markt https://mediamarkt.pl/sklepy https://mediamarkt.pl/
Komputronik https://www.komputronik.pl/storehouse/list https://www.komputronik.pl/
X - KOM https://www.x-kom.pl/kontakt/ https://www.x-kom.pl/
Saturn https://saturn.pl/sklepy https://saturn.pl/
Nenonet https://www.neonet.pl/najblizszy-sklep https://www.neonet.pl/
Morele nie dotyczy https://www.morele.net/


Kontakt do Organizatorów

Drogą mailową: Drogą pocztową:
kontakt@asuspromocje.pl Active.pl
Ul. Giewont 38a
92-116 Łódź
Z dopiskiem:
„Akcja promocyjna ASUS”